0
0 €

Produkt został dodany do koszyka

Reklamacja

Sprzedający odpowiada za wady, które towar posiada w momencie jego odbioru przez kupującego. W przypadku rzeczy sprzedanej po niższej cenie nie odpowiada za wadę, z powodu której wynegocjowano niższą cenę. Jeżeli nie są to rzeczy łatwo psujące się lub używane, sprzedawca odpowiada za wady powstałe po otrzymaniu rzeczy w okresie gwarancyjnym.

 

Okres gwarancji na towar nowy wynosi 24 miesiące, towar rozpakowany 24 miesiące, towar używany lub odnowiony 12 miesięcy, towar konsumpcyjny i drobne materiały eksploatacyjne (np. dzwonki, sznurki itp.) 3 miesiące, natomiast gwarancja jedynie na nie nalicza wad materiałowych i produkcyjnych takich towarów. Gwarancja na towar łatwo psujący się uprawnia kupującego do skorzystania z prawa do wady w terminie 24 miesięcy, jednakże jeżeli towar posiada datę ważności, okres gwarancji ulega skróceniu wyłącznie do daty wskazanej na opakowaniu towaru.

 

Okres gwarancji dla kupującego niebędącego konsumentem wynosi 12 miesięcy.

 

Jeżeli nabyta rzecz ma zostać oddana do użytku przez innego przedsiębiorcę niż sprzedawca, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia oddania rzeczy do użytku, o ile kupujący zlecił oddanie rzeczy do użytku nie później niż trzech tygodni od przejęcia rzeczy oraz prawidłowo i terminowo zapewnił współpracę niezbędną do wykonania usługi.

 

Do złożenia wniosku wystarczy dowód zakupu.

 

Jeżeli towar ma wadę dającą się usunąć, kupujący ma prawo do jej bezpłatnego, terminowego i prawidłowego usunięcia. Sprzedawca ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć wadę.

 

Kupujący nie powinien jednak dalej używać przedmiotu, w którym stwierdził wadę. Jeżeli chodzi o błędy powstałe po zakupie, należy je zgłosić niezwłocznie po wykryciu błędu, najpóźniej przed upływem okresu gwarancji. Po upływie okresu gwarancji wygasa prawo do reklamacji.

 

Zużycie charakterystyczne dla materiału lub użytkowanie nie jest uważane za wadę. Nie jest to wada, jeżeli charakter rzeczy sprzedanej wskazuje, że jej żywotność jest krótsza niż okres gwarancji i gdy w trakcie normalnego użytkowania rzeczy ulegnie ona całkowitemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji.

 

Zamiast usunięcia wady kupujący może żądać wymiany rzeczy na nową, a jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy, wymiany tej części, jeżeli nie spowoduje to dla sprzedającego nadmiernych kosztów, biorąc pod uwagę cenę towaru lub wagę wady. Sprzedający może zawsze zamiast usunięcia wady wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad, jeżeli nie sprawi to kupującemu poważnych trudności. Jeżeli chodzi o wadę, której nie można usunąć i która uniemożliwia prawidłowe użytkowanie rzeczy jako rzeczy wolnej od wad, kupujący ma prawo wymienić rzecz albo odstąpić od umowy. Te same uprawnienia przysługują kupującemu, jeżeli wadę można usunąć, jeżeli jednak kupujący nie może prawidłowo używać rzeczy ze względu na ponowne pojawienie się wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W przypadku innych niedających się naprawić wad, kupujący ma prawo do rozsądnej zniżki od ceny przedmiotu.

 

Prawa z tytułu odpowiedzialności za wady obowiązują pod adresem sprzedawcy. Jeżeli jednak serwis gwarancyjny jest wskazany w karcie gwarancyjnej, która znajduje się w siedzibie sprzedawcy lub w miejscu położonym bliżej kupującego, kupujący ma prawo do naprawy w serwisie gwarancyjnym. Serwis gwarancyjny ma obowiązek przeprowadzić naprawę najpóźniej w terminie 30 dni.

 

W przypadku wymiany okres gwarancji rozpoczyna się od nowa od otrzymania nowego produktu. To samo dotyczy przypadku wymiany części objętej gwarancją.

 

Przez zakończenie reklamacji rozumie się zakończenie postępowania reklamacyjnego poprzez przekazanie naprawionego produktu, wymianę produktu, zwrot ceny zakupu produktu, zapłatę odpowiedniego rabatu od ceny produktu, pisemne zaproszenie do przejęcia świadczenia lub jego uzasadnioną odmowę.

 

Zgłaszając reklamację, Sprzedawca określi sposób rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, a w skomplikowanych przypadkach nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku kompleksowej oceny technicznej reklamacji. jest wymagany stan produktu lub usługi, nie później niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozpatrzenia reklamacji w późniejszym terminie; jednakże rozpatrzenie reklamacji nie może trwać dłużej niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Po upływie terminu rozpatrzenia reklamacji kupujący ma prawo odstąpić od umowy lub ma prawo wymienić towar na nowy.

 

Kupujący ma prawo do zwrotu niezbędnych i uzasadnionych kosztów (w szczególności kosztów przesyłki uiszczonych przy wysłaniu reklamowanego towaru) poniesionych w związku z realizacją uzasadnionych roszczeń. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do odmowy zwrotu kupującemu nieproporcjonalnie lub nienależycie poniesionych kosztów dostawy reklamowanego towaru, oceniając zasadność roszczenia kupującego-konsumenta w oparciu o najtańsze opcje transportu, jakie zwykle są dostępne dostępne dla konsumenta przy rozsądnym wysiłku. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia reklamowanego towaru powstałe w wyniku transportu indywidualnego.

 

Sprzedający ma obowiązek wystawić kupującemu potwierdzenie podczas zgłaszania reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną, sprzedający ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć kupującemu potwierdzenie złożenia wniosku reklamacyjnego, jeżeli nie jest możliwe natychmiastowe doręczenie potwierdzenia, należy je dostarczyć bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak wraz z dowodem roszczenia; potwierdzenie zgłoszenia reklamacji nie jest wymagane, jeżeli kupujący ma możliwość wykazania zastosowania reklamacji w inny sposób.

 

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek:

  • uszkodzenia mechaniczne towaru powstałe z winy kupującego po otrzymaniu produktu,
  • korzystanie z towaru niezgodnie z zaleceniami producenta,
  • korzystanie z towaru w warunkach niezgodnych ze środowiskiem, do jakiego towar jest przeznaczony,
  • nieprofesjonalna interwencja podczas użytkowania lub zaniedbanie pielęgnacji i konserwacji towaru,
  • nadmierne obciążenie niezgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji produktu, zasadach ogólnych, normach technicznych lub przepisach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Republiki Słowackiej,
  • podczas transportu produktu po jego akceptacji przez kupującego,
  • przez wodę, ogień, elektryczność statyczną lub atmosferyczną lub inną siłę wyższą, przy użyciu komponentów innych niż te użyte przez producenta lub dostawcę
  • naprawa lub modyfikacja towaru przez osoby nieuprawnione do dokonywania napraw gwarancyjnych, zużycia charakterystycznego dla materiału lub użytkowania.

 

Jeżeli kupujący reklamuje ww. wady, reklamacja może zostać zasadnie odrzucona.

 

W przypadku reklamacji prosimy o wypełnienie Formularza Reklamacyjnego i przesłanie go do nas e-mailem na adres:

 

 

Te strony używają plików cookie. Pozostając na stronie, zgadzasz się, że możemy z niej korzystać. Więcej informacji.

Zgadzam się