0
0 €

Produkt został dodany do koszyka

Ogólne warunki handlowe

I.
Strony umowy

Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej OWH) mają zastosowanie do wszystkich stosunków handlowych zawieranych za pośrednictwem sklepu elektronicznego myukulele.pl i bardziej szczegółowo regulują prawa i obowiązki między kupującym a sprzedającym.

 

Sprzedawca:

Ample, s.r.o.

Kpt.M.Uhra 72/24, 907 01 Myjava, Słowacja

REGON: 36276219

NIP: 2022075759

NIP VAT: SK2022075759

Firma jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Trenčín Oddiel Sro Wpis nr 1765/T

 

Osoba kontaktowa: Slavomír Smolík

Tel.: +421 905 560 301

E-mail:

 

Bank: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK38 5600 0000 0069 0644 8001

SWIFT: KOMASK2X

 

(Firma Ample, s.r.o. jest płatnikiem podatku VAT.)

 

Kupujący:

Osoba fizyczna (konsument) lub osoba prawna (firma), która po uprzednim upoważnieniu przesłała zamówienie elektroniczne realizowane przez system sklepu.

Zakup dokonany przez podmiot gospodarczy podlega przepisom Kodeksu Handlowego nr. 513/1991 Coll.

 

 

II.
Tworzenie zamówienia

Zamówienie elektroniczne oznacza wysłany formularz elektroniczny, zawierający informacje o kupującym, listę zamawianych towarów z oferty sklepu oraz całkowitą cenę zamówienia, który jest przetwarzany przez system sklepu.

Wysłane zamówienie jest jedynie projektem umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego e-mailem.

Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia elektronicznego bez podania przyczyny w ciągu 24 godzin od realizacji zamówienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku anulowania zamówienia kupujący nie jest obciążany żadnymi opłatami związanymi z anulowaniem jego zamówienia.

W przypadku, gdy kupujący zapłacił za zamówienie z góry, sprzedający zwróci kupującemu już zapłaconą cenę zakupu lub jej część w ciągu 7 dni przelewem bezgotówkowym na konto kupującego.

 

 

III.
Cena produktu

Wszystkie ceny towarów i usług oraz opłaty podane w sklepie internetowym są ostateczne i zawierają podatek VAT, ale nie zawierają ceny za przesyłkę towaru. Kupujący może zobaczyć koszty wysyłki towaru w koszyku przed złożeniem zamówienia.

Wszystkie promocje są ważne do wyczerpania zapasów, chyba że dla konkretnego produktu podano inaczej. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny zakupu w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany kursów walut, znacznego wzrostu inflacji oraz zmiany cen u producentów i dostawców towarów lub gdy okaże się, że podane ceny są nieprawidłowe.

 

 

IV.
Zapłata za towary

Możesz dokonać płatności z nami na jeden z następujących sposobów, ceny są wyświetlane z VAT w €. Wyświetlana cena w walucie innej niż € ma charakter wyłącznie informacyjny.

 

Płatność kartą w Internecie

Po zrealizowaniu zamówienia zostaniesz przekierowany do bezpiecznej bramki płatniczej banku, gdzie będziesz mógł zapłacić online kartą VISA, Mastercard lub Maestro. Twoja płatność zostanie zaksięgowana na naszym koncie w ciągu zaledwie kilku minut.

 

Przelew bankowy

Po skompletowaniu zamówienia otrzymasz e-mail z niezbędnymi danymi do płatności. Towar wysyłamy po zaksięgowaniu wpłaty.

IBAN: SK38 5600 0000 0069 0644 8001

 

Płatność przy odbiorze

Płatność gotówką lub kartą kurierowi bezpośrednio przy odbiorze przesyłki.

 

 

V.
Dostarczanie towarów

Sprzedający jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia kupującego i dostarczenia towaru kupującemu nie później niż 30 dni po e-mailowym potwierdzeniu zamówienia kupującemu. Informacja o czasie dostawy danego towaru znajduje się w opisie towaru w punkcie „Dostępność” oraz oznacza w jakim horyzoncie czasowym towar jest zwykle dostępny do wysłania do kupującego. Dane te podane są w liczbie dni. Czas dostawy to zazwyczaj 2-14 dni roboczych. Następnie firma transportowa dostarczy przesyłkę w ciągu 24-48 godzin.

 

Towar uważa się za przejęty przez kupującego w momencie, gdy kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia (z wyjątkiem przewoźnika) przejmuje wszystkie części zamówionego towaru lub gdy:

 • towary zamówione przez kupującego w jednym zamówieniu są dostarczane oddzielnie, w momencie odbioru towarów, które zostały dostarczone jako ostatnie,
 • dostarcza towar składający się z kilku części lub sztuk, w momencie przejęcia ostatniej części lub ostatniej sztuki

 

 

VI.
Obowiązki stron umowy

Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć kupującemu właściwy rodzaj i ilość towaru po cenie zakupu i na warunkach płatności sklepu obowiązujących w dniu wysłania zamówienia elektronicznego.

Wraz z towarem sprzedający dostarcza kupującemu wszystkie istotne dokumenty dotyczące towaru: fakturę (dokument podatkowy) lub karta gwarancyjna (jeśli producent ją dostarczy).

Kupujący zobowiązuje się do prawidłowego wypełnienia wszystkich swoich danych teleadresowych podczas składania zamówienia, które powinien sprawdzić pod kątem poprawności po ich wypełnieniu.

Kupujący zobowiązuje się do należytego odbioru zamówionego towaru, sprawdzenia nienaruszalności opakowania, aw przypadku jakichkolwiek wad lub uszkodzeń przesyłki do niezwłocznego powiadomienia o tym przewoźnika i spisania z nim protokołu szkody. Jeżeli uszkodzenie lub częściowa utrata zawartości przesyłki nie jest oczywista w chwili jej wydania i przejęcia przez odbiorcę, kupujący obowiązany jest zawiadomić sprzedawcę o wystąpieniu szkody bez zbędnej zwłoki po jej stwierdzeniu, nie później jednak niż w ciągu 24 najpóźniej godz. Kupujący może odmówić przyjęcia przesyłki, jeżeli jest ona wyraźnie niezgodna z umową kupna-sprzedaży lub jeżeli przesyłka jest niekompletna lub uszkodzona.

Kupujący nabywa własność towaru dopiero po całkowitym zapłaceniu ceny zakupu i późniejszym odbiorze zamówionego towaru od przewoźnika.

 

 

VII.
Odstąpienie od umowy

Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Jeśli towar jest w oryginalnym stanie, nierozpakowany, kupujący może go zwrócić w ciągu 30 dni od dnia otrzymania towaru. Tylko konsument może skorzystać z tego prawa. Jeśli kupujący jest osobą prawną, nie jest uprawniony do zwrotu towaru.

 

Towar uważa się za przejęty przez kupującego z chwilą, gdy kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia, z wyjątkiem przewoźnika, przejmuje wszystkie części zamówionego towaru lub jeżeli

 • a) towary zamówione przez kupującego w jednym zamówieniu są dostarczane oddzielnie, w momencie odbioru towarów, które zostały dostarczone jako ostatnie,
 • b) dostarcza towar składający się z kilku części lub sztuk, w momencie przejęcia ostatniej części lub ostatniej sztuki,
 • c) dostarcza towar wielokrotnie w określonym czasie, w momencie przyjęcia pierwszego dostarczonego towaru.

 

Kupujący może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest dostawa towaru, nawet przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Kupujący nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest:

 • sprzedaż towarów wykonanych według specjalnych wymagań konsumenta, towarów szytych na miarę lub towarów przeznaczonych specjalnie dla jednego konsumenta,
 • dokonywania pilnych napraw lub konserwacji, o które konsument wyraźnie żądał od sprzedawcy; nie dotyczy to umów o świadczenie usług oraz umów, których przedmiotem jest sprzedaż rzeczy innych niż części zamienne niezbędne do naprawy lub konserwacji, jeżeli zostały one zawarte podczas wizyty sprzedawcy u konsumenta, a konsument nie zamówił tych usług lub towarów w zaliczka,
 • sprzedaży nagrań dźwiękowych, nagrań wideo, nagrań audiowizualnych, książek lub programów komputerowych sprzedawanych w opakowaniu ochronnym, jeżeli konsument rozpakował to opakowanie,
 • sprzedaż książek nie dostarczanych w opakowaniach ochronnych.

 

W przypadku towarów konsumpcyjnych (np. struny, struny, środki czystości itp.) odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy kupujący dostarczy towar zapakowany w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, nieuszkodzony, nienoszony, niezanieczyszczony i nieużywany.

 

Kupujący ma obowiązek poinformować sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy e-mailem na adres: , gdzie poda numer zamówienia oraz datę jego utworzenia. Do wiadomości e-mail dołączy wypełniony i podpisany formularz odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, który dostępny jest tutaj: Formularz odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży (PDF)

 

Towar wraz z załączonym formularzem odstąpienia od umowy prosimy odesłać na adres:

 

Ample, s.r.o.

Kpt. M. Uhra 72/24

907 01 Myjava

Słowacja

Osoba kontaktowa: Slavomír Smolík

Tel.: +421 905 560 301

 

Z prawa odstąpienia od umowy można skorzystać poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu nawet w ostatnim dniu biegu terminu 14 (30) dni.

 

Po doręczeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, sprzedawca najpóźniej w terminie 14 dni zwróci kupującemu wszystkie płatności otrzymane od niego na podstawie umowy lub w związku z nią, w tym koszty transportu. Sprzedawca zwróci płatność w taki sam sposób, w jaki kupujący użył do zapłaty. Kupujący może również uzgodnić ze sprzedającym inny sposób zwrotu płatności.

 

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu płatności przed wydaniem mu towaru lub udowodnieniem przez kupującego, że towar został mu odesłany, chyba że sprzedawca zasugerował, że odebrał towar osobiście lub przez osobę przez niego upoważnioną.

 

Kupujący ma obowiązek odesłać lub przekazać towar sprzedającemu najpóźniej w ciągu 14 (30) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli towar został przekazany do przewozu nie później niż ostatniego dnia terminu.

 

W przypadku odstąpienia od umowy kupujący ponosi tylko koszty zwrotu towaru sprzedającemu lub osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru towaru, a także koszty zwrotu towaru, które ze względu na swój charakter nie mogą być zwrócone pocztą.

 

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, które nastąpiło w wyniku takiego obchodzenia się z towarem, które wykracza poza zakres czynności niezbędnych do stwierdzenia właściwości i funkcjonalności towaru.

 

Po dostarczeniu towaru kupujący ma możliwość przetestowania jego funkcjonalności, jednak nie może korzystać z towaru w przypadku odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru Konsument powinien obchodzić się i sprawdzać towar wyłącznie w taki sposób, aby było to możliwe w sklepie stacjonarnym. Kupujący jest zobowiązany obchodzić się z towarem i sprawdzać go z należytą starannością w okresie odstąpienia od umowy.

 

Prosimy o próbę zabezpieczenia towaru przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

 

W miarę możliwości prosimy o odesłanie do nas towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym formularzem, kompletnym wyposażeniem i wszystkimi elementami opakowania. W razie potrzeby użyj ochronnego opakowania transportowego do odesłania towaru. Jeśli nie posiadasz już oryginalnego opakowania, prosimy o zapewnienie odpowiedniego opakowania, które zapewni wystarczającą ochronę towaru przed uszkodzeniem podczas transportu, a tym samym uniknięcie naszego roszczenia o odszkodowanie za szkody spowodowane przez niewystarczające opakowanie. Wymienione możliwości nie są warunkiem skutecznego wykonania prawa odstąpienia od umowy. Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za stan, w jakim towar do nas dotrze (w tym wszelkie szkody powstałe podczas transportu od Ciebie do nas) i że musisz wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie do przewoźnika indywidualnie.

 

Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna z powodu wyprzedania zapasów, niedostępności towaru lub jeżeli producent, importer lub dostawca towaru uzgodnionego w umowie kupna przerwał produkcję lub dokonał tak poważnych zmian, że nie jest w stanie wypełnić zobowiązań sprzedającego wynikających z umowy kupna-sprzedaży lub z powodu działania siły wyższej, lub jeśli nawet po dołożeniu wszelkich starań, jakich można od niego wymagać, nie jest w stanie dostarczyć towaru klientowi w terminie określonym przez niniejszego regulaminu lub po cenie podanej w sklepie internetowym. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie poinformować kupującego o tym fakcie i zwrócić mu już wpłaconą kaucję za towar uzgodniony w umowie kupna-sprzedaży w ciągu 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy przelewem na wskazane przez kupującego konto.

 

 

VIII.
Reklamacje i gwarancja

Sprzedający jest odpowiedzialny za wady, które towar miał w momencie przejęcia go przez kupującego. W przypadku rzeczy sprzedanych po niższej cenie nie ponosi odpowiedzialności za wadę, za którą wynegocjowano niższą cenę. Jeżeli nie są to rzeczy łatwo psujące się lub używane, za wady powstałe po otrzymaniu rzeczy w okresie gwarancji odpowiada sprzedawca.

 

Okres gwarancji na towar nowy wynosi 24 miesiące, towar nierozpakowany 24 miesiące, towar używany lub odnowiony 12 miesięcy, towar konsumpcyjny i drobne materiały eksploatacyjne (np. dzwonki, struny itp.) 3 miesiące, przy czym w ramach gwarancji uwzględniane są wyłącznie wady materiałowe i wad fabrycznych takich towarów. Gwarancja na towar łatwo psujący się uprawnia kupującego do skorzystania z prawa z tytułu wad w ciągu 24 miesięcy, jednakże w przypadku gdy towar ma termin ważności, okres gwarancji ulega skróceniu tylko do terminu wskazanego na opakowaniu towaru.

 

Okres gwarancji dla kupującego niebędącego konsumentem wynosi 12 miesięcy.

 

Do złożenia reklamacji wystarczy dowód zakupu.

 

Jeżeli towar ma wadę, którą można usunąć, kupujący ma prawo do jej bezpłatnego, terminowego i należytego usunięcia. Sprzedawca jest obowiązany usunąć wadę bez zbędnej zwłoki.

 

Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

 

Kupujący nie powinien jednak dalej używać rzeczy, w której stwierdził wadę. Jeśli chodzi o błędy powstałe po zakupie, należy je wskazać niezwłocznie po wykryciu błędu, najpóźniej przed upływem okresu gwarancji. Po upływie okresu gwarancji wygasa prawo do reklamacji.

 

Kupujący może zamiast usunięcia wady żądać wymiany rzeczy, a jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy, wymiany części, jeżeli nie wiąże się to dla sprzedawcy z nadmiernymi kosztami w stosunku do ceny rzeczy towarów lub wagi wady. Sprzedawca może zawsze zamiast usunięcia wady wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad, jeżeli nie nastręcza to kupującemu poważnych trudności. Jeżeli jest to wada nieusuwalna i uniemożliwiająca prawidłowe używanie rzeczy jako wolnej od wad, kupujący ma prawo do wymiany rzeczy lub odstąpienia od umowy. Te same prawa przysługują kupującemu, jeśli wady można usunąć, ale jeśli kupujący nie może prawidłowo korzystać z rzeczy z powodu ponownego pojawienia się wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W przypadku innych nieodwracalnych wad kupujący ma prawo do rozsądnej zniżki od ceny przedmiotu.

 

Prawa z tytułu odpowiedzialności za wady są realizowane pod adresem sprzedającego. Jeśli jednak serwis gwarancyjny jest wskazany w karcie gwarancyjnej, która znajduje się w siedzibie sprzedającego lub w miejscowości położonej bliżej kupującego, kupujący ma prawo do naprawy w serwisie gwarancyjnym. Serwis gwarancyjny jest zobowiązany do wykonania naprawy najpóźniej w ciągu 30 dni.

 

W przypadku wymiany okres gwarancji biegnie na nowo od otrzymania nowego przedmiotu. To samo dotyczy wymiany części objętej gwarancją.

 

Zakończenie reklamacji rozumiane jest jako zakończenie postępowania reklamacyjnego poprzez wydanie naprawionego produktu, wymianę produktu, zwrot ceny zakupu produktu, zapłacenie stosownego rabatu od ceny produktu, pisemne zaproszenie do przejęcia realizacji lub jego uzasadnioną odmowę.

 

Sprzedawca przy składaniu reklamacji określi sposób rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, a w sprawach skomplikowanych nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli dokonano kompleksowej oceny technicznej stanu wymagany jest produkt lub usługa, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji, reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach reklamacja może zostać rozpatrzona w późniejszym terminie; jednakże rozpatrzenie reklamacji nie może trwać dłużej niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Po upływie terminu na rozpatrzenie reklamacji kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub prawo do wymiany towaru na nowy.

 

Kupujący ma prawo do zwrotu niezbędnych i celowych kosztów (zwłaszcza opłaty pocztowej zapłaconej przy wysyłce reklamowanego towaru) poniesionych w związku z realizacją uzasadnionych roszczeń. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do odmowy zwrotu kupującemu nieproporcjonalnie lub niewłaściwie poniesionych kosztów dostawy reklamowanego towaru, oceniając zasadność roszczenia kupującego-konsumenta w oparciu o najtańsze metody transportu, które są zwykle dostępne dla konsumenta przy rozsądnym wysiłku. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia reklamowanego towaru powstałe w wyniku transportu indywidualnego.

 

Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia kupującemu potwierdzenia przy składaniu reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego pocztą elektroniczną, sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia kupującemu potwierdzenia zgłoszenia reklamacyjnego, jeżeli nie jest możliwe doręczenie potwierdzenia niezwłocznie, musi ono zostać dostarczone bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak wraz z dokumentem o zakończeniu reklamacji; potwierdzenie złożenia reklamacji nie musi być dostarczone, jeżeli kupujący ma możliwość wykazania złożenia reklamacji w inny sposób.

 

Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych:

 • uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych z winy kupującego po otrzymaniu towaru,
 • używania towaru niezgodnie z zaleceniami producenta,
 • używanie towaru w warunkach nieodpowiadających środowisku, dla którego towar jest przeznaczony,
 • przez nieprofesjonalną interwencję podczas użytkowania lub zaniedbanie pielęgnacji i konserwacji towaru,
 • przez nadmierny załadunek z naruszeniem warunków określonych w dokumentacji towaru, ogólnych zasad, norm technicznych lub przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w Republice Słowackiej,
 • podczas transportu produktu po jego przejęciu przez kupującego,
 • przez wodę, ogień, elektryczność statyczną lub atmosferyczną lub inną siłę wyższą, przy użyciu komponentów innych niż te używane przez producenta lub dostawcę
 • naprawy lub modyfikacji towaru przez osoby nieuprawnione do wykonywania napraw gwarancyjnych, zużycia charakterystycznego dla materiału lub użytkowania.

 

Jeżeli kupujący złoży reklamację na wyżej wymienione wady, reklamacja może zostać zasadnie odrzucona.

 

W przypadku reklamacji prosimy o wypełnienie Formularza reklamacyjnego i przesłanie go do nas e-mailem na adres:

 

 

IX.
Prywatność

Podanie danych osobowych kupującego jest wymogiem umownym, który jest niezbędny do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest warunkiem dokonania zakupów w sklepie internetowym sprzedającego. Jeśli kupujący nie poda sprzedającemu wszystkich wymaganych danych osobowych, może to skutkować niezawarciem umowy kupna-sprzedaży.

 

Sprzedawca przetwarza zwykłe dane osobowe kupującego: imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu. numer konta, a w przypadku płatności z góry również numer konta.

 

Przy przetwarzaniu danych osobowych sprzedawca postępuje zgodnie z ustawą nr. 18/2018 w sprawie ochrony danych osobowych.

 

Dane osobowe kupującego są przechowywane w systemie informatycznym sprzedającego przez okres 10 lat.

 

Kupujący ma prawo i możliwość aktualizacji danych osobowych w trybie online na stronie sklepu internetowego, w zakładce dla klienta, po zalogowaniu lub w innej formie (pocztą elektroniczną, pisemnie).

 

W celu realizacji umowy konsumenckiej dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim – firmom kurierskim oraz firmie przetwarzającej dokumenty księgowe.

 

Dane osobowe kupującego nie są publikowane.

 

 

Sprzedawca na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przetwarza dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego (na przykład w celu przesyłania newslettera lub wiadomości e-mail o nowościach, rabatach, promocjach itp.). W tym celu sprzedawca przetwarza niezbędne dane, którymi jest adres e-mail kupującego. Jeżeli kupujący nie wyraża zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, kupujący może w każdej chwili wyrazić swój sprzeciw, np. wysyłając wiadomość na adres e-mail sprzedającego z prośbą o wypisanie się z newslettera lub klikając na link podany w wiadomości e-mail marketingowej. Dane osobowe wykorzystywane w celach marketingowych nie będą udostępniane podmiotom trzecim, ani nie będą publikowane.

 

Kupujący ma prawo do uzyskania od sprzedającego potwierdzenia, jakie dane osobowe kupującego są przetwarzane w e-sklepie sprzedającego. Kupujący ma prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także informacji w jakim celu są one przetwarzane, jakie kategorie danych są przetwarzane, komu dane osobowe są przekazywane, jak długo dane osobowe są przechowywane, czy następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach , w tym profilowanie.

 

Kupujący może zażądać od sprzedającego sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych dotyczących kupującego. Kupujący może żądać usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania tych danych. Kupujący może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych.

 

Przetwarzanie danych osobowych kupującego jest również niezbędne do celów archiwizacyjnych (wypełnienia obowiązku sprzedającego wynikającego z ustawodawstwa słowackiego, np. przechowywania dokumentów księgowych przez okres 10 lat). Jeśli kupujący zażąda usunięcia danych osobowych przetwarzanych w związku z umową kupna-sprzedaży, jego żądanie może zostać odrzucone.

 

Kupujący ma prawo zażądać od sprzedawcy ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli kupujący sprzeciwi się prawidłowości danych osobowych na okres pozwalający sprzedawcy zweryfikować prawidłowość danych osobowych.

 

Kupujący ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które go dotyczą i które dostarczył sprzedającemu. Kupujący ma prawo przenieść te dane osobowe do innego operatora, o ile jest to technicznie możliwe.

 

Kupujący ma prawo wnieść sprzeciw, jeżeli jego dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Może również sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych na potrzeby nieuprawnionego interesu sprzedawcy.

 

Jeżeli kupujący podejrzewa, że ​​jego dane osobowe są przetwarzane bez zezwolenia, może złożyć wniosek do Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wszczęcie postępowania w sprawie ochrony danych osobowych.

 

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego, sprzedawca może zapisywać na urządzeniu kupującego niewielkie pliki - cookies, dzięki którym sklep internetowy może przechowywać dane o aktywności i ustawieniach (np. nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki itp.) .) przez pewien czas. Sklep internetowy Sprzedawcy wykorzystuje pliki cookies w celu zapamiętania ustawień użytkownika kupującego i niezbędnej funkcjonalności sklepu internetowego lub w celach marketingowych. Kupujący może usunąć wszystkie zapisane na swoim urządzeniu pliki cookies oraz ewentualnie ustawić przeglądarkę internetową na swoim urządzeniu w sposób uniemożliwiający ich przechowywanie. W takim przypadku kupujący może być zmuszony do ręcznego dostosowania niektórych ustawień podczas ponownej wizyty w sklepie internetowym, a niektóre usługi lub funkcje sklepu internetowego mogą nie działać.

 

Niniejsze warunki obowiązują od 1 kwietnia 2020 r

 

 

Te strony używają plików cookie. Pozostając na stronie, zgadzasz się, że możemy z niej korzystać. Więcej informacji.

Zgadzam się